สมัครงานของผู้บริหารภายในหางานชลบุรีจะทำอย่างไร

0
(0)

คุณสมบัติของการสมัครงานของผู้บริหารสำหรับหางานชลบุรี

ตำแหน่งผู้บริหารถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ   ดังนั้น การที่จะรับสมัครงานของตำแหน่งนี้ จึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่ดีหางานชลบุรีที่ควรมีกับผู้สมัครงานในตำแหน่งนี้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ  ถ้าเช่นนั้นเรามาพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้บริหารกัน

  1. มีภาวะผู้นำ ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้
  2. มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติหางานชลบุรีการตำหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว และรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น อีกทั้งยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต้องรู้จักแสดงน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควร
  3. ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง ในการทำงานถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การทำงานก็จะง่าย สะดวก เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นยำ
  4. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ ต้องคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด อีกทั้งยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีการสร้างวิสัยทัศน์ ที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ด้วยสายตาที่กว้างไกล ด้วยการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
  6. มีทักษะหลายด้าน เช่น ทักษะในการตัดสินใจ ต้องมีการจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอและทันสมัย ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการสร้างทีมงาน
  7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย การมีข้อมูลที่ดีช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง แม่นยำขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน ขยันใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง
  8. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัย รู้ว่าขณะนี้ตนเป็นใคร มีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร เพื่อที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอื่น
  9. กล้าตัดสินใจ การตัดสินใจ แม้จะมีข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจ เพราะขาดความมั่นใจ กลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น องค์กรใดที่มีผู้บริหารแบบนี้องค์กรนั้นคงเจริญเติบโตได้ยาก

อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้บริหารนั้นไม่เพียงที่จะใช้อำนาจอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องมีบารมีควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้พนักงานเกิดความเคารพนับถือ หางานชลบุรีและพร้อมที่จะทำงานหนัก เพื่อคุณและเพื่อองค์กรการที่ผู้บริหารมีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวไป องค์กรนั้นๆ ก็คงเติบโตได้ไม่ยาก

How useful was this post?

Related Interesting Posts:

Author: smons10

Leave a Reply